Všeobecné obchodní podmínky


Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy (smlouvy o dílo, kupní smlouvy, cenové nabídky, objednávky) uzavřené mezi firmou Jan Josiek – Florian se sídlem Husova 356/33, 460 01 Liberec 1, jako dodavatelem, nebo prodávajícím, nebo zhotovitelem (dále jen zhotovitel)
a odběratelem nebo kupujícím, nebo objednatelem (dále jen objednatel).
Pojmem „zákazník" je míněn přímý odběratel firmy Jan Josiek ­ Florian, popřípadě subjekt provozující podnik nebo zařízení, kde budou použity materiály, zařízení, součástky, práce nebo služby zajišťované zhotovitelem na základě řádně uzavřené smlouvy. Odchylky od těchto podmínek mají platnost jen tehdy, pokud jsou ve smlouvě výslovně sjednány. 1. Návrh a vznik smlouvy 1.1 Návrh smlouvy (objednávka) nezavazují společnost k jejímu přijetí. Pro objednávky se vyžaduje písemná forma. Zakázka je přijata až v případě podepsané objednávky potvrzené zhotovitelem nebo podepsáním příslušné smlouvy. 1.2 Provedení jakýchkoliv změn v návrhu předloženém, odchylky a doplňky k těmto podmínkám, vyžadují písemnou dohodu obou stran. Nejpozději s převzetím zboží, popřípadě díla, platí tyto podmínky jako schválené a závazné pro obě strany. 1.3 Pokud smlouvu nepodepisuje za objednatele osoba, jejíž oprávnění k tomuto podpisu je uvedeno ve výpisu z obchodního rejstříku, je tato osoba povinna předložit zhotoviteli platnou plnou moc. 2. Forma smlouvy Smlouva má vždy písemnou formu. 3. Platnost a účinnost smlouvy Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem potvrzení návrhu smlouvy a obchodních podmínek ze strany objednatele způsobem uvedeným v článku 1 těchto podmínek. V případě, kdy doba mezi podpisem a prokazatelným doručením potvrzené smlouvy je delší jak 3 dny, nabývá smlouva platnosti dnem doručení smlouvy. 4. Změna smlouvy ­výkonu 4.1 Zhotovitel si vyhrazuje právo nepatrně měnit zadaný výkon, pokud z technických důvodů není schopen zadaný výkon provést. Příkladem odchylek jsou tolerance, barevné a kvalitativní odchylky. 4.2 Odchýlí­li se obsah zakázky od smlouvy (objednávky) do té míry, že s obsahem druhá smluvní strana nesouhlasí, je povinna bez zbytečného odkladu smlouvu písemně vypovědět. V tomto případě je povinna uhradit společnosti již vynaložené náklady. 5. Rozsah výkonu 5.1 Rozsah a druh provedeného výkonu je určen smlouvou popř. potvrzenou objednávkou. 5.2 Jsou­-li požadovány druhou smluvní stranou dodatečné dodávky, výkony a změny v realizaci, které se odchylují od smlouvy, jsou tyto výkony podmíněny jejich písemným potvrzením zhotovitelem. 6. Cena 6.1 Ceny jsou smluvní. 6.1.1 Výše ceny za provedené výkony vychází z potvrzených objednávek a smluv, popř. z ceníku zhotovitele. 6.1.2 Pokud dojde v době po uzavření smlouvy ke změně v cenách materiálu nebo mzdových nákladů, jsou pro zhotovitele závazné dohodnuté ceny, pokud je zakázka provedena ve lhůtě 2 měsíců po uzavření smlouvy. 6.1.3 Při pozdějším provedení zakázky je zhotovitel oprávněn zvýšit ceny materiálu a ceny za provedené výkony. 6.1.4 Objednateli zůstává právo písemně odstoupit od smlouvy v případě, že toto zvýšení cen překoná vzrůst všeobecných životních nákladů v době mezi uzavřením smlouvy a provedením výkonu. Právo odstoupit od této smlouvy má však pouze pokud nedošlo k zahájení prací. 6.2 Je­-li dodatečně požadován výkon, který není obsažen ve smlouvě nebo odchýlí­li se provedený výkon od rozsahu uvedeného ve smlouvě, či existují­-li kvantitativní překročení, platí následující ujednání. 6.2.1 Je­li za popsaný výkon v zakázce dohodnuta paušální cena, je společnost oprávněna požadovat za výkony dodatečné a kvantitativně překračující rozsah smlouvy zvláštní úhradu podle podkladů pro výpočet ceny pro původní zakázku. 6.2.2 Jsou­-li stanoveny za provedení zakázky normativní ceny, aniž by byla společně dohodnuta paušální cena, je společnost oprávněna požadovat za výkony dodatečné a kvantitativně překračující rozsah smlouvy běžnou úhradu odpovídající dohodnutým normativním cenám. 7. Termíny plnění 7.1 Specifikace termínu plnění je základním prvkem smlouvy. V případě změny je nutná dohoda stran. 7.2 Není­-li termín určen smlouvou, je zhotovitel povinen tyto práce provést do 8 týdnů od nabytí platnosti smlouvy, s výjimkou pro stavební­zednické práce, kde je nutné termín stanovit individuálně. 7.3 Zednické práce je zhotovitel povinen dokončit nejpozději do 3 měsíců od potvrzení smlouvy, nebude­li dojednáno jinak. 8. Platební podmínky Pokud nebude ve smlouvě stanoveno jinak, platí tyto platební podmínky: 8.1 Druhá smluvní strana se zavazuje uhradit společnosti dohodnutou cenu na základě předložené faktury. Doba splatnosti faktury je 30 dní. Cena se považuje za uhrazenou jejím připsáním na účet společnosti. 8.2 Další formou je také platba na místě v hotovosti. Je-­li toto předem dojednáno, pak určená osoba (zpravidla vedoucí montážní party či obchodní zástupce) převezme za zhotovitele dojednanou finanční částku od objednatele. Zhotovitel předa příjmový doklad, daňový doklad bude vystaven do 10 dnů od data zdanitelného plnění. 8.3 Zálohová faktura. 8.3.1 V případě, že na dílo bude dle dohody vystavena zálohová faktura, je objednatel povinen provést úhradu v dohodnutém termínu. 8.3.2 V případě prodlení se vystavuje riziku, že zhotovitel využije právo změny termínu, či jednostranného odstoupení od smlouvy. 8.3.3 Konečná faktura je pak vystavena do 15­ti dnů od data zdanitelného plnění. 8.4 Jsou­li fakturovány dílčí výkony, uskutečňují se platby dle sjednaných podmínek pro každou jednotlivou dodávku. 8.5 Zhotovitel má právo započítat vyúčtovanou smluvní pokutu či úroky na kterou mu vznikl nárok ze smlouvy na nezaplacenou fakturu. 8.6 V případě prodlení druhé smluvní strany se zaplacení ceny se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Tímto není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody. 9. Odstoupení od smlouvy 9.1 Odstoupit od smlouvy lze pouze písemným oznámením, žádná jiná forma se neakceptuje. 9.2 Datum odstoupení je dáno datem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli, není­-li dojednáno pozdější datum. 9.3 Po oznámení o odstoupení podle ustanovení této smlouvy je zhotovitel povinen buď okamžitě, nebo k datu stanovenému v oznámení o odstoupení: 9.3.1 Přestat se všemi dalšími pracemi, vyjma těch prací, které objednatel eventuálně specifikoval v oznámení o odstoupení s jediným účelem, ochránit tu část díla, která již byla provedena. 9.3.2 Ukončit všechny subkontrakty, kromě těch které objednatel určí. 9.3.3 Dodat objednateli ty části díla, které zhotovitel realizoval až do data odstoupení a objednatel je povinen je převzít. 9.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části, není­li uvedeno jinak, v případě že: 9.4.1 Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na více jak 30 dní. 9.4.2 Zhotovitel je v úpadku. 9.4.3 V takovém případě odstoupení má zhotovitel nárok na úhradu ceny VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY FLORIAN odpovídající již provedeným pracím, službám a dodávkám díla popř. částem díla k datu odstoupení. 9.5 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části, není-­li uvedeno jinak, v případě že: 9.5.1 Objednatel řádně a v čas neuhradí zálohovou fakturu. 9.5.2 Objednatel nezajistí předem domluvenou stavební připravenost. 9.5.3 Zjistí­-li se, že objednatel nedisponuje pravomocným stavebním povolením či ohlášením na práce obsažené ve smlouvě. 9.5.4 Objednatel je v úpadku. 9.5.5 V průběhu realizací se vyskytne předem nepředvídatelná komplikace, která znemožní uvažované technické řešení a nedojde v tomto směru k další dohodě s objednatelem (na jiném technickém řešení apod.) 9.5.6 Objednatel není schopen zajistit přístup do všech prostor bezprostředně souvisejících s předmětným komínem, či místem realizace. 9.6 V případě odstoupení objednatele od smlouvy z jiných důvodů, nežli z důvodů porušení povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy, objednatel zaplatí zhotoviteli dále uvedené částky: 9.6.1 Smluvní cenu odpovídající již provedeným pracím, službám a dodávkám díla popř. částem díla k datu odstoupení. 9.6.2 Prokázané částky prokazatelně placené zhotovitelem vůči svým subdodavatelům ve spojitosti s ukončením určitých subkontraktů, včetně jakýchkoliv poplatků za zrušení. 9.6.3 Náklady prokazatelné a účelně vynaložené, vzniklé Zhotoviteli při ochraně prací. 9.6.4 Náklady prokazatelné a účelně vynaložené, kryjící všechny ostatní závazky a nároky, které zhotoviteli vznikly v dobré víře u třetích stran a v souvislosti se smlouvou a které nejsou kryty obsahem předcházejících ustanovení. 9.6.5 Smluvní pokutu. 9.7 Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky bez zbytečného odkladu ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis. Bude v něm podrobně sepsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 10. Převzetí díla 10.1 Ihned po dokončení díla dochází k předání díla objednateli, není­-li výslovně dojednáno jinak. Za zhotovitele předává dílo určená osoba. objednatel je povinen se k převzetí díla dostavit. 10.2 V případě, že se objednatel nedostaví na převzetí díla, považují se výkony za převzaté po uplynutí 7 pracovních dnů po dohotovení. Pokud začne druhá smluvní strana užívat sjednané výkony (zakázku), platí jako převzaté po uplynutí 3 pracovních dní ode dne zahájení užívání. 11. Smluvní pokuty 11.1 V případě prodlení druhé smluvní strany se zaplacení ceny se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý den prodlení. 11.2 V případě neoprávněného odstoupení od smlouvy se účtuje smluvní pokuta ve výši 30 % ze sjednané ceny. 11.3 V případě stavební nepřipravenosti ze strany objednatele v dojednaném termínu se účtuje smluvní pokuta ve výši 1000,­Kč za každý případ a den prodlení. Tímto není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody. 12. Záruky 12.1 Po provedení výkonu (zakázky) a jeho převzetí dle těchto podmínek je stanovena záruka v délce 24 měsíců (není li dojednáno jinak) za předpokladu, že druhá smluvní strana zajistí: 12.1.1 Na dodanou kouřovou cestu musí být připojeny výhradně schválené spotřebiče (zákon č. 22/1997 Sb.), pro které byly kouřové cesty navrženy. 12.1.2 Při změně spotřebičů musí být respektovány právní a technické předpisy. 12.1.3 Do předaného výkonu nezasáhne třetí osoba. 12.1.4 Do spalovacího procesu nesmí být nasávány halogeny, sloučeniny chlóru a fluoru ani jiné chemické sloučeniny, které mohou svým působením narušit vnitřní povrch kouřových cest. 12.1.5 Do spalin nesmí být z připojených spotřebičů a kouřovodů uvolňovány kousky rzi. 12.1.6 Provádění pravidelné údržby díla podle platných předpisů (zákon č.133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zejména prováděcí vyhláška 246/2001). 12.1.7 Zajištění pravidelných kontrol a čištění dle platných předpisů. 12.2 Je­li výrobcem dodávaných komponentů stanovena záruční doba na materiál vyšší, vztahuje se tato záruční doba pouze na materiál a to za splnění záručních podmínek výrobce. Zhotovitel jinak tyto záruky nepřebírá. 13. Vyšší moc 13.1 Zhotovitel není v prodlení s plněním svého závazku a neodpovídá za škody způsobené v důsledku okolností neležících na jeho straně, a to zejména: 13.1.1 Při prodlení objednatele s plněním jeho závazků dle této smlouvy nebo obecně závazných předpisů (opožděné předání objektu způsobilého k provedení díla, nepředložení příslušných dokladů (povolení) nutných k zahájení prací na díle, vady v projektu, neposkytnutí potřebné součinnosti, ke které se smluvně zavázal, apod. O dobu prodlení objednatele se prodlužuje sjednaný termín plnění. 13.1.2 Úředním zásahem (zákaz prací na díle vydaný k tomu oprávněným orgánem z důvodů neležících na straně zhotovitele, změna technických nebo právních předpisů, které neumožňují řádné dokončení díla a jeho předání, apod.). 13.1.3 vyšší mocí (nevhodné klimatické podmínky znemožňující provádění díla dle platných technických a technologických norem, výbuch, požár, povodeň, sesuv půdy a jiné živelné pohromy, válka apod.). 13.1.4 V důsledku změn v rozsahu nebo druhu prací na díle vyžádaných nad rámec sjednaného rozsahu díla objednatelem, změny projektu apod. 13.2 V těchto případech dohodnou smluvní strany vhodná opatření k odstranění uvedených skutečností nebo jejich následků a vyžaduje­li to situace, dohodnou i změnu termínu plnění. Tímto není dotčeno právo smluvních stran, aby po posouzení všech okolností postupovaly podle ustanovení § 344 a následujících obchodního zákoníku. 14. Obecná ustanovení 14.1 Pokud není v těchto "všeobecných obchodních podmínkách" stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku a občanského zákoníku. Tyto "všeobecné obchodní podmínky" se ve smyslu § 273 obchodního zákoníku považují za Všeobecné obchodní podmínky dodávek uskutečňovaných firmou Jan Josiek – Florian, Liberec. 14.2 Tyto podmínky platí ve všech bodech, které nejsou výslovně jiným způsobem dohodnuty ve smlouvě. 14.3 Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smluv uzavíraných společností. 14.4 Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od l. ledna 2010. .......................................... za zhotovitele Jan Josiek .......................................... za objednatele